1. Dades identificatives

1.1. DIARI DE GIRONA, S.A., Societat Unipersonal, (en endavant LA COMPANYIA), és una entitat amb domicili social a Girona, al passeig del General Mendoza, 2 i amb CIF A-61135521. La seva direcció de correo electrònic de contacte és diaridegirona@epi.es

1.2. LA COMPANYIA està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tomo 1.512, foli 104, full GI-25099, inscripción 1a.

1.3. Els continguts de la pàgina web: https://www.costabravagirona.cat/ són realitzats per LA COMPANYIA.

 

2. Objecte de l’avís legal i acceptació de l’usuari

2.1. Aquest Avís Legal regula les condicions d’accés i utilització de la página web https://www.costabravagirona.cat/ (en endavant el lloc web), que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d’internet.

2.2. S’entén per usuari qualsevol persona que accedeixi o utilitzi el lloc web.

2.3. L’accés utilització del lloc web i qualsevol de les seves pàgines per un usuari, estigui o no registrat com a tal, implica l’acceptació sense reserves per part d’aquest del present Avís Legal. Per això preguem que el llegeixi atentament.

 

 3. Modificacions de les condicions de l’Avís Legal

LA COMPANYIA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació de les esmentades modificacions en el lloc web. És responsabilitat de l’usuari revisar el lloc web i l’Avís Legal per mantenir-se actualitzat del seu contingut.

 

4. Utilització del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) i amb caràcter enunciatiu pero no limitatiu, a:

4.1. Utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. En conseqüència, s’obliga a no utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol forma pugui perjudicar, inutilitzar o deteriorar el lloc Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del lloc web per altres usuaris.

4.2. No destruir, alterar, inutilizar o deteriorar les dades, programes o documents que es trobin en el lloc web.

4.3 No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

4.4. No introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

4.5. No reproduir, distribuir, realitzar comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, ni utilitzar informacions, missatge, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsvol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen, en qualsevol suport i per quasevol mitjà tècnic, sense autorització de LA COMPANYIA.

4.6. Fer ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió, etc.) que LA COMPANYIA ofereixi en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal;

LA COMPANYIA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, LA COMPANYIA no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

5. Accés al lloc web

5.1. L’accés i/o utilització del lloc web per l’usuari es lliure i gratuït.

5.2. Alguns dels serveis i continguts oferts per LA COMPANYIA poden trobar-se subjectes a registre i/o a contractació prèvia i pagament d’un preu en la forma que es determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran a la seva disposició de forma clara per a coneixement de l’usuari.

5.3. LA COMPANYIA podrà també establir unes Condicions Particulars d’obligat compliment que regulin la utilització y/o contractació de certs productes o serveis específics que ofereixi a l’usuari a través del lloc web. Per això, abans d’utilitzar i/o contractar els esmentats productes o serveis específics l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades amb aquest propòsig per LA COMPANYIA.

El registre i la utilització i/o contractació dels productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web implique l’acceptació de les condicions generals i/o particulars que els regulin en la versió publicada per LA COMPANYIA en el moment en què es produeixi l’esmentada utilització i/o contractació.

5.4. Per a la utilització i/o contractació de certs productes o serveis oferts per LA COMPANYIA en el seu lloc web caldrà que l’usuari es registri i aporti les seves dades personals en un formulari electrònic d’alta d’usuari, dades que l’usuari facilitarà voluntàriament. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita i de mantenir-la actualitzada. L’entrega de les dades sol·licitades en el tràmit de registre és obligatòria perquè el procés de registre com a usuari quedi ultimat i s’entendrà com a expressió inequívoca del consentimiento de l’usuari per a la inclusió de les seves dades personals en la corresponent base de dades de la COMPANYIA. Tota la informació de les seves dades personals serà recollida i tractada d’acord amb l’estipulat en l’apartat 6 d’aquest Avís Legal i en les condicions de registre.

5.5. Els menors de 14 anys no hauran de registrar-se ni contractar productes i serveis del lloc web. Si L’EMPRESA detecta el registre d’un menor de 14 anys cancel·larà el registre i impedirà l’accés d’aquesta persona a la utilització dels productes, serveis o continguts del lloc web.

 

6. Protecció de dades personals

6.1. En compliment de la legislació aplicable, LA COMPANYIA informa a l’usuari que les dades personals que se li puguin requerir com a conseqüència del registre i utilització i/o contractació de productes i serveis oferts pel lloc web seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de garantir la protecció de les esmentades dades personals i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de les seves activitats per tal d’oferir-li un servei més personalitzat i eficaç

6.2. Per a més informació sobre aquest punt, preguem que llegeixi la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades.

 

7. Propietat intel·lectual i industrial – Tots els drets reservats

7.1. Els codis font, programes d’ordinador, textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements del lloc web estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

7.2. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual del lloc web i dels seus continguts pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a LA COMPANYIA o, en el seu cas, a terceres persones.

7.3. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de LA COMPANYIA i de tercers.

7.4. L’usuari que envia informació de qualsevol tipus a LA COMPANYIA declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que dita informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que dita informació no té caràcter confidencial i que dita informació no és perjudicial per a tercers. Expressament l’usuari reconeix assumir la responsabilitat de la informació i imatges que subministri, i que aquesta responsabilitat s’estén, sense restricció de cap mena, a l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta. El lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut d’aquestes comunicacions.

7.5. L’usuari pot visualitzar tots els elements del lloc web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat.

7.6. LA COMPANYIA proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades a internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en què LA COMPANYIA no es fa responsable dels esmentats continguts ni de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests.

7.7. Als efectes del que preveu l’artícle 32.1 del Text Refós de la Ley de Propietat Intel·lectual, LA COMPANYIA s’opose expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa (press-clipping) sense comptar amb la prèvia autoritzación de LA COMPANYIA.

7.8. LA COMPANYIA es reserva el dret de decidir quan una informació subministrada per un usuari o apareguda en el lloc web va contra les polítiques i l’esperit del lloc web i, en conseqüència, quan es fa necessària eliminar-la.

 

8. Missatges publicitaris

Els continguts integrats en la present pàgina web conformen una obra única i són posats a disposició de l’usuari per part de LA COMPANYIA sota l’esmentada premissa. La voluntat de l’usuari d’accedir a la informació i serveis posats a disposició del públic en aquesta pàgina web suposa també l’acceptació incondicional de rebre els missatges publicitaris inclosos en aquesta, independentement del seu format, sense que sigui possible que l’usuari rebi la informació i serveis d’aquesta pàgina web sense la recepción simultània dels missatges publicitaris que s’hi hagin incorporat. L’usuari, en sol·licitar l’accés a la página web de LA COMPANYIA, coneix i consent que aquesta pàgina web es finança principalment amb els ingressos derivats dels missatges publicitaris que conté aquesta. En conseqüència, queda terminantement prohibit per LA COMPANYIA a qualsevol usuari que vulgui accedir i rebre els continguts d’aquesta pàgina web la instal·lació de qualsevol tipus de software o tecnologia que permeti dissociar la recepció simultània de continguts informatius i serveis dels missatges publicitaris continguts en la mateixa pàgina Web. En cas que el contingut de la present estipulació no sigui respectat, LA COMPANYIA es reserva el dret a denegar a l’usuari l’accés a aquesta pàgina pel temps que lliurement estimi així com l’exercici de les accions legals que corresponguin en defensa dels seus legítims interessos.

 

9. Enllaços de tercers

9.1. En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, LA COMPANYIA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA COMPANYIA assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervincles i altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica la aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

9.2. LA COMPANYIA tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, sempre que siguin respectuosos, compleixin la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA COMPANYIA.

 

10. Utilització de les galetes

Alguns dels serveis del lloc web utilitzen galetes per tal de facilitar la navegació dels usuaris de manera que si tenen desactivada aquesta opció en el seu navegador és possible que el servei no funcioni correctament. Li preguem que llegeixi atentament la nostra Política de galetes.

 

11. Limitació de responsabilitat de LA COMPANYIA

11.1.LA COMPANYIA fa el possible per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de LA COMPANYIA, es corregiria immediatamente tan bon punt en tingui coneixement.

11.2.LA COMPANYIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’ús de la informació que conté el seu lloc web.

11.3.LA COMPANYIA no garanteix la disponibilitat permanent d’accés a la pàgina web o als serveis que aquesta ofereix, per la qual cosa queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió i pels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar.

11.4.Tenint en compte que part del contingut del lloc web procedeix d’altres usuaris, LA COMPANYIA no pot garantir la correcció o exactitud dels continguts bolcats ni de les comunicacions emeses pels usuaris, ni tampoc la qualitat, seguretat o legalitat del que s’ofereix en el lloc web. L’usuari reconeix i accepta que l’utilització del lloc web, així com la prestació dels serveis i l’adquisició d’aquests, es realitza, totalment, sota el seu risc i sota la seva responsabilitat.

 

12. Comunicacions

12.1. Als efectes del present Avís Legal, i per a qualsevol comunicació que calgui entre LA COMPANYIA i l’usuari, aquest haurà de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic a diaridegirona@epi.es, o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d’Atenció al Client de LA COMPANYIA, situat a Girona, al passeig General Mendoza núm. 2.

12.2.Les comunicacions de LA COMPANYIA a l’usuari es realitzaran conforme amb les dades aportades per aquest en el formulari electrònic de registre d’usuari.

12.3. L’usuari no pot utilitzar el lloc web o eines de comunicació per recopilar direccions, enviar spam o incomplir el present Avís Legal o la política de privacitat. LA COMPANYIA pot revisar o filtrar els missatges dels usuaris per controlar les activitats malicioses o el contingut prohibit. Si us plau, contacti amb Atenció al Client per denunciar el correu escombraria enviat per altres usuaris.

 

13. Accions legals

LA COMPANYIA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda del seu lloc web i dels seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

14. Llei aplicable i jurisdicció

14.1. El present Avís Legal serà interpretat i es regirà per les seves pròpies clàusules i per la legislació espanyola vigent.

14.2. Per a qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de LA COMPANYIA.